J’ai choisi le texte : « Ki jan nou ekri kreyòl ayisyen » comme conclusion de la série « Apprendre l’orthographe du créole haïtien » que j’ai commencée à publier il y a maintenant trois semaines sur l’hebdomadaire haïtiano-américain « The Haitian Times », dans le cadre de ma chronique régulière : « Du côté de chez Hugues ». Le texte « Ki jan nou ekri kreyòl ayisyen » a été reproduit dans la revue « Études créoles », vol.III, # 1, novembre 1980. C’est le texte officiel de la graphie du créole haïtien. Rappelons que c’est un décret gouvernemental en date du 18 septembre 1979 qui a officialisé l’usage du créole dans les écoles haïtiennes. Quatre mois après, le 22 janvier 1980, un communiqué publié par la Secrétairerie d’État à l’Éducation nationale entérina la graphie du créole haïtien. Voici telle qu’elle a été proposée, il y a un peu plus de trente ans, la graphie officielle du créole haïtien.

Ki jan nou ekri kreyòl ayisyen
(Graphie du créole haïtien)

1. Konsòn (Consonnes)

b : bal, debat, kapab m : malad, enfimite, dam
ch: chat, rache, rach n : nas, zepina, bakasin
d : daso, kadas, gad ng: ling, touhing, zing
f : fal, rafal, saf p : poto, rapadou, pap
g : garaj, bagay, bag r : rat, marasa
h : ha, branhang, enhen s : sik, dousi, sous
j : jalou, kajou, raj t : taso, titato, tèt
k : kad, makawon, avèk v : vakabon, lave, rèv
l : lavi, pale, fasil z : zafè, razè, raz

II. Vwayèl (Voyelles)

1. Vwayèl bouch (Voyelles orales)
a : ase, latè, leta o : ochan, foli, mato
e : elèv, redi, rale ò : òfèv, gòl, gadò
è : es-ès, kèk, ankè ou : ouvriye, goud, kalfou
i : istwa, pit, anasi

2. Vwayèl bouch-nen (Voyelles nasalisées)
an : anlè, zandolit, devan on : onz, ponpe, pantalon
en : enbesil, pentad, lapen oun : ounsi, mezounbèl, youn

III. Vwayèl-konsòn (Semi-voyelles)

1. W

wa : watè, lakwa wo : wotè, gwo
wan : wanga, lakwann wò : wòl, bwòs
we : wete, dwe won: wont, fwonte
wen : wench, kwen wou: woule, kwout
wi : witi, kwi : kaw, lakataw, kiw, bow

Atansyon (Attention)
: wo, wò, won, wou, kapab ekri konsa tou: (peuvent aussi s’écrire 🙂
ro, rò, ron, rou
Egzanp (Exemples)
: rote, gro, ròl, bròs, ront, fronte, roule, krout.

2. Y
ya : faya, pyas yo : koyo, konfyolo
yan : yanvalou, pyan yò : miyò, dyòl, biyòt
ye : peye, katye yon : bouyon, pyon
yè : ayè, soupyè you : you, pyout
yen : anyen, kretyen : pay, kay, bòy, fèy, chany

3. ui
huit, nuit, uit, zuit

IV. Alfabè (Alphabet)
A, an, b, ch, d, e, è, en, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, o, ò, on, ou, oun, p, r, s, t, ui, v, w, y, z.

V. SIY ESPESYAL (Signes spéciaux)

1. Ti tirè (Le tiret)

Nou kapab sèvi ak ti tirè, si nou vle, pou makònen yon mo ak kèk fòm gramè ki vini apre li, tankou : (On peut se servir du tiret, si on le désire, pour relier un mot et un élément grammatical qui le suit. Cet élément grammatical peut être 🙂
• Fòm atik defini yo : (l’article défini )
fi-a, nèg-la, pèlen-an, fanm-nan
• Fòm adjektif posesif yo : (l’adjectif possessif)
papa-li, pitit-mwen
• Pwonon konpleman retresi yo : (le pronom complément contracté)
Nèg-la di-m li te wè-m yè.

2. Apostwòf (Apostrophe)
Nou kapab sèvi ak apostwòf pou pwonon sijè yo : (On peut se servir de l’apostrophe pour les pronoms sujets contractés. 🙂
M’ vini rele ou epi ou pa vini.
Jèda pa la, l’al lekòl.

M’, n’ l’, se mo tankou tout lòt mo. Fò nou kite yon ti espas anvan nou kòmanse ekri mo ki vini apre a. (m’, n’, l’, sont des mots comme les autres. Il faut laisser un espace entre eux et le mot qui suit.)

3. Aksan (Accent) :

Nou sèvi ak aksan pou fè : (on se sert de l’accent pour changer 🙂

e tounen è (e en è)
o tounen ò (o en ò)

« a » devan « n » pa tounen « an » :

(On s’en sert aussi pour empêcher que « a » devant « n » ne devienne « an » :
van, vàn
pan, pàn

VI. KA ESPESYAL (Cas spécial)

Lè on pati son vwayèl « ou » pase nan nen san pa gen yon konsòn-nen tou pre li, nou mete « n ». Nou jwenn ka sa yo sitou nan mo kreyòl ki soti nan lang afriken : (Quand la voyelle « ou » se prononce de façon nasalisée sans qu’il y ait influence de « n » ou de « m », on peut ajouter un « n ». Ce phénomène se rencontre le plus souvent dans les mots créoles d’origine africaine comme 🙂

ounsi, ounfò, oungan.

Leave a comment

Leave a Reply