KREYASYON OBJEKTIF JENERAL MUNICIPALITY VIL FORT LAUDERDALE POU DBE POU ANE FISCA 2018-2020

KREYASYON OBJEKTIF JENERAL MUNICIPALITY VIL FORT LAUDERDALE POU DBE POU ANE FISCA 2018-2020
POU
Sibvansyon Administrasyon Ferderal Avyason
 

Minisipalitte Vil Fort  Lauderdale pwopoze  yon  Objektif  9.34%  Antrepriz Defavorize (DBE) pou Sibvansyon Administrasyon Federal Avyasyon. Objektif ki pwopoze  a ak metodoloji objektif la dis- ponib pou piblik la revise pendan 30 jou ki vini apre dat kin nan  Lameri a (City Hall) kin an ardés North Andrew- 7ym Etajé, Fort Lauderdale, Florida 33301, lendi jiska vandredi,  ant 8:00  a.m. ak 4:30 p.m., Minisipalite Vil Fort Lauderdale,ap aksepte kómanté sou objektif DBE a pandan 45 jou ki vini apre datki nana vi sa a. Metodoji  a disponib tou sitewéb minisipalite Vil la: www.fortlauderdale.gov/xxx. Voyetout yo ba M kómanté sye Fernando Blanco, Enjenyé Ayewopónan  adrés ki endike anwo a oswa nan nimewo faks (954)  828-5074  oswa nan imel FBlanco@FortLauderdale.gov.

RECENT COMMENTS
FlICKR GALLERY